Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van IrisvanHeusdenPhotography.

Door het geven van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

-Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

-Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

-Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

De website

Alle content van deze website is eigendom van IrisvanHeusdenPhotography en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Foto’s en andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de fotograaf

Auteursrecht/portretrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf. De wederpartij mag nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder expliciete vermelding van de fotograaf . Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen (bijv. leveranciers) is niet toegestaan. Indien een dergelijke partij foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf contact opgenomen te worden met de fotograaf. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (portfolio, website, tentoonstelling, publicaties et cetera..), tenzij door de wederpartij van te voren anders is aangegeven.

Digitale bestanden

Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan zoals aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en/of bijgesneden.

Als digitale bestanden elders worden afgedrukt, is IrisvanHeusdenPhotography niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Copyright

Het is niet toegestaan beelden of teksten van de website van IrisvanHeusdenPhotography te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Vergoeding

Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

In geval van overmacht of falen van techniek is de fotograaf aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.

Factuur en betaling

Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum.

Annulering

Bij annulering van de opdracht langer dan 3 werkdagen voor aanvang van de opdracht worden geen annuleringskosten in rekening gebracht anders dan daadwerkelijk reeds gemaakte kosten ter voorbereiding op de opdracht.

Bij annulering van de opdracht binnen 3 werkdagen voor aanvang van de opdracht heeft de fotograaf recht op 50% van de overeengekomen vergoeding vermeerderd met daadwerkelijk reeds gemaakte kosten voor zover die de 50% van de overeengekomen vergoeding overstijgen.

Bij annulering van de opdracht binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht, of als de wederpartij zonder bericht niet komt opdagen, heeft de fotograaf recht op 100% van de overeengekomen vergoeding.

Levering en verzending

Voor levering van fotoproducten is de fotograaf afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. De verzendkosten van fotoproducten zijn voor rekening van de klant.

Aansprakelijkheid

De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag. Alleen aangetekende en verzekerde zendingen kunnen bij schade geclaimd worden. Voor beschadigde zendingen per envelop kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. IrisvanHeusdenPhotographyis niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als digitale bestanden elders worden afgedrukt.

 

Algemene voorwaarden kunnen, zonder enige kennisgeving, aangepast worden. De website geeft te allen tijde de geldende versie weer.

Creatieve fotografie

Met respect gemaakt
If you are interested in using, or buying my images please contact me and we will work something out.
error: Content is protected !